Reklamace

 

 

Připraveno na doplnění textu k postupu a systému řešení reklamací.

Vzor reklamačního formuláře a odstoupení od smlouvy:

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

Internetový obchod:              zde vyplňte webovou adresu Vašeho obchodu

Společnost:                             zde vyplňte firmu

Se sídlem:                               zde vyplňte sídlo společnosti

IČ/DIČ:                                     zde vyplňte IČ/DIČ, pokud jej máte k dispozici

E-mailová adresa:                   zde vyplňte e-mailovou adresu, na které Vás bude moci zákazník kontaktovat

Telefonní číslo:                       zde vyplňte telefonní číslo, na kterém Vás bude moci zákazník kontaktovat

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

  V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)
______________________________________

               Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.


Odstoupení od smlouvy: 

Vážení,

dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách ………………………., s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl……… a byl mi doručen dne …….  společně s dokladem o koupi(fakturou č. ……………….).

Vzhledem k tomu, že výše uvedený ………… nenaplnil má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

…………….. Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………….. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ………… Kč, které jsem při koupi výše uvedeného …………….. zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši……………………… Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na účet č. ……………………………… vedený u ………………………….

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

 

S pozdravem

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie daňového dokladu (faktura č. …………………)